algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De Transitie Kamer BV (nader te noemen DTK), verbindt zich tot het uitvoeren van haar dienstverlening onder de hiernavolgende voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van DTK.

1.2. Bedingen en overeenkomsten die afwijken van de Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door DTK schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2. Definities
2.1. Opdrachtgever:
Opdrachtgever is iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door DTK laat adviseren en assisteren. Daar wordt ook onder verstaan: de organisatie waarmee de opdrachtgever op enigerlei wijze in een
concernverhouding staat of is gelieerd.

2.2. Opdracht:
Een opdracht is de feitelijke overeenkomst tussen DTK en de opdrachtgever op basis van een opdrachtbevestiging / samenwerkingsovereenkomst.
Op grond hiervan zal DTK de opdrachtgever adviseren en assisteren bij opleiding, training en coaching van haar medewerkers.

2.3. Trainingsdag:
Een trainingsdag kan een dag zijn gebruikt voor opleiding, training, workshops of andere activiteiten verricht door DTK. Een trainingsdag bestaat doorgaans uit twee dagdelen. Een dagdeel bestaat uit vier (4) uur.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1. DTK verbindt zich tot het uitvoeren van de activiteiten, zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Het betreft hier een inspanningsverplichting.

3.2. DTK is te allen tijde gerechtigd tot het inschakelen van (gekwalificeerde) derden bij het uitvoeren van haar opdrachten.

Artikel 4. Medewerking opdrachtgever
4.1. De opdrachtgever dient alle binnen haar mogelijkheid liggende maatregelen te nemen in redelijkheid en billijkheid, die naar het oordeel van DTK bevorderlijk zijn voor een zo goed mogelijk verloop van de opdracht.

4.2. De opdrachtgever geeft de trainers en coaches van DTK vrijelijk toegang tot de gegevens welke DTK noodzakelijk acht voor het doelmatig uitvoeren van de opdracht.

4.3. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat DTK onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

Artikel 5. Locatie
5.1. De opdrachtgever bepaalt in overleg met DTK de keuze voor de locatie van de training. De kosten samenhangende met deze locatie komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6. Financiële voorwaarden
6.1.
Tarief 1:
Voor een training / workshop van 1 dagdeel brengt DTK voor groepen tot maximaal 8 personen € 1.500,-- in rekening.

6.2.
Tarief 2: 
Voor een dagdeel organisatie begeleiding, praktijkoriëntaties, training-on-the-job van individuele medewerkers, personal coaching, het voorzitten van vergaderingen brengt DTK € 1.250,-- in rekening.

Tarief 3:
Voor interim- of advies activiteiten brengt DTK € 1.250,-- per dagdeel in rekening.

6.3. Reis- en verblijfskosten van trainers, coaches en adviseurs evenals kosten voor de training locatie zijn additioneel en dus voor rekening van de opdrachtgever. Reiskosten worden vergoed op basis van € 0,40 per gereden kilometer. De reisafstand wordt altijd berekend vanaf ons hoofdkantoor naar de locatie waar de uitvoering van de opdracht plaatsvindt.

6.4. Voor trainingen op avonden, zaterdagen of zondagen brengt DTK additioneel op lid 6.1 en 6.2. respectievelijk 25%, 50% en 100% in rekening.

6.5. Meerwerk: het opstellen van trainingsrapportages, reminders, literatuuradviezen, aanmoedigingsmails, (tussentijdse) verslagen, het bijwonen van vergaderingen, beurzen en overlegmomenten en andere activiteiten die buiten de contractafspraken vallen, doch tot doel hebben het rendement van de opdracht te vergroten, worden op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever doorberekend. Daarbij geldt een uurtarief van € 150,00.

6.6. Voor een uitgebreid psychologisch onderzoek/assessmentcenter (van circa één dagdeel) berekent DTK € 1.150,00 per deelnemer. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd ten behoeve van functiegeschiktheid, potentiële bepaling in het algemeen of in het bijzonder als gapanalyse voor training- en coaching doeleinden.

6.7. Alle bedragen genoemd in deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief BTW.

6.8. In alle gevallen waarin de opdrachtbevestiging niet expliciet anders bepaald, geldt voor alle facturen een betalingstermijn van veertien dagen.

6.9. In het geval van te late betaling is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand. Vertragingsrente wordt berekend vanaf het tijdstip dat te laat betaald is.

6.10. Alle kosten van inning, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Voor de buitengerechtelijke kosten mag in ieder geval, zonder nader bewijs, 10% van de verschuldigde hoofdsom, doch tenminste € 75,00 verschuldigd zijn.

Artikel 7. Verzetten of annuleren trainingsdagen
7.1. Trainingsdagen die gepland zijn mogen tot uiterlijk negentig (90) dagen voor de dag zelf verzet worden zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

7.2. Het verzetten of annuleren van trainingsdagen binnen negentig (90) tot zestig (60) dagen voor de trainingsdag zelf heeft tot gevolg dat 15% van het afgesproken tarief voor die trainingsdag door opdrachtgever verschuldigd zal zijn.

7.3. Het verzetten of annuleren van trainingsdagen binnen zestig (60) tot dertig (30) dagen voor de trainingsdag zelf heeft tot gevolg dat 50% van het afgesproken tarief voor die trainingsdag door opdrachtgever verschuldigd zal zijn.

7.4. Het verzetten of annuleren van trainingsdagen binnen dertig (30) tot veertien (14) dagen voor de trainingsdag zelf heeft tot gevolg dat 60% van het afgesproken tarief voor die trainingsdag door opdrachtgever verschuldigd zal zijn.

7.5. Het verzetten of annuleren van trainingsdagen binnen veertien (14) dagen voor de trainingsdag zelf heeft tot gevolg dat 100% van het afgesproken tarief voor die trainingsdag door opdrachtgever verschuldigd zal zijn.

Artikel 8. Geheimhouding
8.1. DTK zal gedurende de duur van de opdracht en na beëindiging ervan kennis en informatie of gegevens van de opdrachtgever, die als bedrijfs- of handelsgeheimen zijn aangeduid, geheim houden. Dit tot één jaar na beëindiging van de opdracht. Het voorgaande vindt eveneens toepassing bij persoonsgevoelige informatie die onder een Nederlandse Persoonsbescherming valt.

8.2. Alle door DTK verstrekte stukken, zoals rapporten en adviezen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever, dan wel de medewerker van opdrachtgever.

8.3. DTK behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de opdrachtgever niet te informeren omtrent bepaalde persoonsgevoelige informatie, die hem tijdens zijn werkzaamheden voor opdrachtgever worden bericht.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. DTK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade geleden door de opdrachtgever, ten gevolge van haar verrichte werkzaamheden.

9.2. Mocht opdrachtgever schade leiden, door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid aan de zijde van DTK, is DTK enkel aansprakelijk tot maximaal het bedrag van de opdracht.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart DTK voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan DTK onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
10.1. DTK behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkeld en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht. Tenzij anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

10.2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten zoals omschreven in artikel 11.1., daaronder mede begrepen werkwijze, adviezen, en andere geestesproducten van DTK, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij hij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft ontvangen van DTK.

Artikel 11. Beëindiging opdracht
11.1. Met inachtneming van artikel 8, kan opdrachtgever de opdracht met DTK te allen tijde per aangetekend schrijven opzeggen, nadat DTK in verzuim is en zij DTK in gebreke heeft gesteld en een redelijke  termijn heeft gegeven van tenminste veertien dagen om alsnog aan de overeenkomst te voldoen.

11.2. DTK kan te allen tijde de opdracht met opdrachtgever opzeggen, dan wel ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van veertien dagen en een ontbinding per direct.

11.3. Bij beëindiging van de opdracht dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij dit onverwijld aan die andere partij ter
hand te stellen.

11.4. Indien tot (tussentijdse) opzegging of ontbinding is overgegaan heeft DTK, nog los van artikel 8 van deze algemene voorwaarden, recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moest maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 12. Toepasselijk recht & Forumkeuze
12.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en DTK is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

12.2. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen komen, worden alle geschillen die verband houden met de opdracht tussen opdrachtgever en DTK door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement te 's-Hertogenbosch.

Artikel 13. Slotbepaling
13.1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. DTK en opdrachtgever zijn gehouden alsdan zoveel mogelijk overeenkomstig de nietige of vernietigde bepalingen in de dan ontstane situatie te voorzien.